PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel: Město Varnsdorf

Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace

Umístěná: křižovatka ulic Bratislavská a Dělnická

Správce: Jiří Biksadský

I. Úvodní ustanovení 

 1. Provozní řád multifunkčního  hřiště (dále jen MH) upravuje režim využívání MH pro sportovní aktivity.
 2. MH slouží ke sportovním aktivitám  všem varnsdorfským ZŠ a MŠ, SOŠ a široké veřejnosti. Pokud není MSH plně využito, lze jej poskytnout k využití i zájemcům mimo obyvatel obce. Provoz na MSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.
 3. Uživatel MSH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 4. Pro veřejnost je hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní  výuky a oddíly, v sobotu a neděli a ve stanovenou dobu o prázdninách. I v této  době však probíhá v areálu činnost školních sportovních kroužků, které mají  před veřejností přednost. 

II. Vstup do objektu MH 

 1. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.
 2. Klíči od objektu disponuje správce, který odpovídá za uzamčení objektu MH v době jeho nevyužití.
 3. Zájemci o hru (dále jen „hráči“) vstupují na MH po prezentaci u správce a odcházejí po domluvě se správcem MH a ukončené hrací době. 

III. Provozní doba 

 1. Na MH se může každý rezervovat buď přes rezervační systém na stránkách školy www.zsms-bratislavska.cz nebo telefonicky u správce MH 775 865 977.
 2. Minimální hrací doba je 60 min. Pokud není hřiště obsazeno, je možné jej obsadit tím, kdo dřív přijde. Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou hráči pokračovat  ve hře vždy další hodinu.
 3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10minut, může hřiště obsadit další zájemce.
 4. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci.
 5. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod. 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku 

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
 2. V prostoru hřiště je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor, konzumovat jídlo, manipulovat s ostrými předměty, přemisťovat zařízení hřiště mimo místa k tomu stanovená.
 3. Do prostoru hřiště se zakazuje vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, obuví s podpatky), vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, vstupovat podnapilým osobám, vodit na hřiště jakákoli zvířata, vstupovat na plochu v in-line bruslích, na skateboardech, na kolech nebo s vozíky.
 4. Každý uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní hráče nebo diváky.
 5. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky, za oplocením hřiště apod.)
 6. Každý je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou. 

V. Správce MH

1.     Správce MSH je zejména povinen: 

2.     Správce je oprávněn: 

VI. Provozní doba

1.     Provozní doba 

Zimní období dle aktuálního počasí a požadavků zájemců po dohodě se správcem.

Letní období PO – NE    8:00-21:00  dle aktuální obsazenosti 

2.     Ostatní provozní podmínky 

Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s realizaci větších akcí, turnajů apod.  V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MH v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí. 

Mimo přítomnost správce se multifunkční hřiště zapůjčuje pouze osobám starším 18-ti let.

 VII.        Ostatní ustanovení 

 1. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti určená osoba.
 2. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště, popřípadě .za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech.
 3. Vstup a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí . Provozovatel MH nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřišť.

Při zajištění pořádku na sportovištích správce hřišť úzce spolupracuje s Městskou policií.

 

Důležitá telefonní čísla:

Správce hřiště: 775 865 977

Policie ČR: 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Webové stránky: www.zsms-bratislavska.cz

 

Platí ode dne: 21. 9. 2015